prethodna
Slovenija I Italija - 6 dana, bus
Slovenija I Italija - 6 dana, bus
sledeća
Alp Pansion
Alp Pansion

Uskrs 2018. - Bled - 4 dana / 2 noći, autobusom

Uskrs 2018. - Bled - 4 dana / 2 noći, autobusom
Uskrs na Bledu
sa uključenom posetom Ljubljani i Otočecu i fakultativnom posetom Klagenfurt - Worthersee -Velden
4 dana, 2 noći - autobusom

Polazak: 05. april 2018.

Paket aranžman - prevoz, smeštaj i razgledanja
Cena paket aranžmana izražena u eur po osobi

Troškovi rezervacije 300, 00 din.
Slovenija se nalazi u srcu Evrope, gde se Alpi susreću sa Mediteranom i Panonskom nizijom. Ova mala zemlja obuhvata površinu od 20.273 km2, gde živi miran i gostoljubiv narod i može se videti veliki broj prirodnih lepota koje se u svojoj kategoriji nalaze na samom vrhu u svetu. Tu se može naći veliki broj lepih gradića poput Ljubljane, Bleda, Portoroža...

Program putovanja:
1.Dan putovanje (05.04.četvrtak): Beograd - Ljubljana
Sastanak grupe u 19.30h na parkingu Štark Arene, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevida (ulaz sa autoputa). Predviđeno vreme polaska je u 20.00 časova. Nodna vožnja preko Hrvatske sa kradim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2.Dan (06.04. petak): Ljubljana - Bled
Po dolasku u Ljubljanu, informativno razgledanje grada i slobodno vreme. Nakon provedenog prepodneva u Ljubljani, krada vožnja do Bleda i smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3.Dan (07.04. subota): Bled - Klagenfurt - Worthersee - Velden - Bled
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet do Austrije i posetu Klagenfurtu. Poseta najpoznatijem jezeru Austrije - Wörthersee i poseta Veldenu gradicu koji nosi naziv austrijski Monte Karlo. Povratak na Bled. Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti. Noćenje.
4.Dan (08.04.nedelja): Bled - Otočec - Beograd.
Doručak. Odjava iz hotela, sastanak grupe oko 10.00h i vožnja do Otočeca. Vožnja kroz Sloveniju i dolazak na bajkoviti Otočec - poznat po nestvarnoj lepoti pejzaža, malom ostrvu na reci Krki i romantičnom, srednjevekovnom zamku. Slobodno vreme za šetnju, fotografisanje. Polazak ka Beogradu je predviđen oko 16, 00 h. Vožnja kroz Hrvatsku uz krada usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Očekivano vreme dolaska u Beograd na mesto polaska oko 24.00h (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvadenih usluga pida, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu,
- 2 noćenja sa doručkom (samoposlužni tzv. »švedski sto») u hotelu Astoria 3* na Bledu u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomodnim ležajem (u zavisnosti od raspolozivosti kapaciteta),
- obilaske prema programu,
-usluge pratioca putovanja za vreme trajanja aranžmana i troškove organizacije putovanja u celini.

Aranžman ne obuhvata:
- Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
- troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor,
- individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja, s
- ve druge nepomenute troškove.

Fakultativni izleti (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama):
- Poludnevni izlet do Klagenfurta i jezera Wörthersee sa Veldenom 20 € odrasli / 15 € deca do 11, 99 god. izlet obuhvata organizovan prevoz i panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča.

Napomena u vezi fakultative:
Minimalan broj prijavljenih za izlet Klagenfurt je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih organizator izleta zadržava pravo ponuditi prijavljenim putnicima više, korigovane cene u odnosu na objavljene koje isti nisu u obavezi da prihvate. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom zbog specifičnosti termina.

Doplata:
Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 50 € i rade se isključivo na upit.

Popusti:
Deca od 0-12 godina u pratnji dve punoplatežne osobe ostvaruju popust od 10% na cenu aranžmana. Po ovom programu ne postoji mogudnost umanjenja za sopstveni prevoz.

Uslovi plaćanja:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Banke Intesa za efektivu, na dan uplate.

Način plaćanja:
- Prilikom rezervacije plada se 49 € po osobi (u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan uplate), a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski,
- platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rate prilikom rezervacije
- čekovima građana, bez kamate.
U slučaju značajnih poremedaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

Opis hotela:
Hotel Astoria 3* se nalazi na Bledu, na oko 300m udaljenosti od centra i oko 500m udaljenosti od bledskog jezera. Smeštaj je u
sobama koje su nedavno renovirane i sve sa TWC, SAT TV, klimatizovane, sa sefom, mini barom, telefonom, TV-om i besplatnom wi-fi konekcijom.
Gostima hotela na raspolaganju restoran, cafe, aperitiv bar. Mini wellness (uz doplatu). Više informacija na www.hotelastoria-bled.com

Napomena za smeštaj:
U slučaju nastupanja opravdanih razloga i nemogudnosti smeštaja u odabranom hotelu, može dodi do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru
hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu dete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o
putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Osiguranje:
Mogudnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 448 dinara sa osiguranom sumom do 25.000 eur, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja - osnovno osiguravajude pokride (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju ved prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomod Uniqa osiguranja.

Napomene:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju
promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni

Upozorenje:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Važno:
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povradaja sredstava po osnovu Tax Free, pa Vas molimo da to imate u vidu.
- Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
- Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU.
- Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih.
- Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.
- Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemogude putniku ulaz na teritoriju EU.
- Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeda na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne
- Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može dodi do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja. Važno obaveštenje
- Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojedu situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogudnosti da utiče.
- Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
- Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci)od dana ulaska na teritoriju EU. .
Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava naročito dečijih.
- Napomena za raspored sedenja: Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizatora, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje. Aranžman je rađen na bazi minimum 50putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Mladost Turist


Hit ponude
Kružne ture

Kružne ture

Znameniti gradovi
Nezaboravni pejzaži
Od mita do stvarnosti
Letovanje

Letovanje

Najveći izbor aranžmana
Hoteli i privatan smeštaj
Najpovoljnije letovanje
8. mart

8. mart

Romantična putovanja
Nezaboravni trenuci

Uskrs

Uskrs

Ponuda najlepših putovanja
Preporučujemo za praznike