1. maj 2018. - Solun - 5 dana / 2 noći, autobusom

1. maj 2018. - Solun - 5 dana / 2 noći, autobusom
1. maj 2018. - Solun - 5 dana / 2 noći, autobusom
1. maj 2018. - Solun - 5 dana / 2 noći, autobusom
1. maj 2018. - Solun - 5 dana / 2 noći, autobusom
1. maj 2018. - Solun - 5 dana / 2 noći, autobusom
1. maj 2018. - Solun - 5 dana / 2 noći, autobusom
1. maj 2018. - Solun - 5 dana / 2 noći, autobusom
1. maj 2018. - Solun - 5 dana / 2 noći, autobusom
1. maj 2018. - Solun - 5 dana / 2 noći, autobusom
1. maj 2018. - Solun - 5 dana / 2 noći, autobusom
1. maj 2018. - Solun - 5 dana / 2 noći, autobusom
1. maj 2018. - Solun - 5 dana / 2 noći, autobusom
1. maj 2018. - Solun - 5 dana / 2 noći, autobusom
1.Maj 2018. - Solun
5 dana, 2 noći autobusom

Paket aranžman: prevoz, smeštaj, panoramsko razgledanje grada
Cena paket aranžmana izražena u €

Polazak: 29.04.2018. - 03.05.2018

Troškovi rezervacije 300, 00 din.
Bilo da u ovim prolednim danima ispijate grčku kafu u samom srcu Soluna, na Aristotelovom trgu, uživate u šetnji pored mora sa pogledom na Belu kulu, jedete najbolji giros i suvlaki, uživate uz zvuke sirtakija i buzukija u nekoj od mnogobrojnih taverni ili jednostavno odmarate, jedno je sigurno, Solun je grad koji de Vas očarati i naterati da mu se opet vratite...

Program putovanja:
1.Dan putovanja (29.04.2018. nedelja): Beograd - Solun
Sastanak grupe u 21.30 časova na Parkingu Štark Arene, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevida (ulaz sa autoputa). Predvidjeno vreme polaska u 22.00 časa. Nodna vožnja kroz Srbiju, Makedoniju sa kradim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora.
2.Dan (30.04.2018. ponedeljak): Solun
Dolazak u Solun u prepodnevnim satima. Poseta Srpskom vojničkom groblju Zejtinlik. panoramsko razgledanje grada autobusom (crkve Sv.Dimitrija, Trijumfalne kapije, Aristotelovog trga, Bele Kule, Rotonde, Galerijevog luka, gradskih zidina...). Nakon razgledanja, smeštaj u hotel posle 14 časova (po hotelskim pravilima). Slobodno popodne za individualne aktivnosti (predlažemo šoping u glavnoj šoping zoni Soluna u ulici “Tzimitzki” ili odmor u nekom od kafida sa pogledom na more i Belu kulu). Noćenje.
3.Dan (01.05.2018. utorak): Solun - Meteori - Solun
Doručak. Slobodno vreme, a mi Vam preporučujemo fakultativnu posetu veličanstvenim Meteorima. Obilazak Meteora sa posetom jednom od srednjovekovnih vizantijskih manastira (Sv. Trojica, Varlam, Veliki Meteori...) sagrađenih na visokim stenama, starim nekoliko miliona godina. Po završetku poseta poznatim radionicama ikona. U povratku predviđena je pauza u dolini Tembi sa obilaskom crkve Svete Petke, koja se nalazi u dolini reke Pinios, izgradjene u steni, a gde se nalazi i Afroditin izvor mladosti i lepote. Povratak u Solun. Noćenje.
4.Dan (02.05.2018. sreda): Solun - Edesa - Beograd
Doručak. Napuštanje soba do 10.00 časova. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet za pravi biser severne Grčke Edesu - grad vode sa neverovatno velikim brojem izvora, potoka, vodopada, rečica… Ovaj prelepi gradid nalazi se na uzvišenju pa se i najvedi vodopad Karanos vidi još pri samom dolasku u grad. Po dolasku lepo je prošetati od starog grada po imenu Varosi do suprotne strane grada. U gradu se nalazi crkva iz 14. veka posvedena Presvetoj Bogorodici Mariji. Slobodno vreme za uživanje u lepoti vodopada koji krase ovaj gradid. Povratak u Solun po ostatak grupe. Polazak za Beograd oko 20.00 časova po lokalnom vremenu. Vožnja kroz Grčku i Makedoniju sa kradim usputnim pauzama.
5.Dan (03.05.2018. četvrtak): Beograd
Očekivano vreme dolaska u Beograd je u ranim jutarnjim satima, u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima

Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvadenih usluga pida, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
- panoramsko razgledanje Soluna, dva noćenja sa doručkom u hotelu 3*, u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomodnim ležajem
- usluge vodiča - pratioca prema programu za vreme trajanja aranžmana,
- troškove organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata:
- Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te
putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
-obaveznu gradsku komunalnu taksu za Solun -za hotele 3* iznosi 1, 5€ dnevno po sobi, plada se na recepciji hotela, fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera),
- individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Po ovom programu ne postoji mogudnost korišdenja sopstvenog prevoza.

Fakultativni izleti (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama
- Edesa - 20 € odrasli / deca do 11, 99 god - 15 €,
- Meteori -25€ odrasli / deca do 11, 99 god - 20 € (Ulaznice za manastire i muzeje nisu uključene u cenu, pladaju se na licu mesta).
Minimum 30 prijavljenih putnika je potrebno da bi se fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, koju putnici nisu u obavezi da prihvate. Molimo da uzmete u obzir da usled praznika, neki od manastira nede biti otvoreni za posetioce.

Popusti i doplate:
- Rezervacija 1/1 soba je moguda isključivo na upit doplata iznosi 45 €.
- Deca po ovom programu ne ostvaruju popust. Po ovom programu ne postoji mogudnost umanjenja za sopstveni prevoz.

Uslovi plaćanja:
Pladanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANCA INTESA za efektivu, na dan uplate.

Način plaćanja:
Prilikom rezervacije plada se 49Eur po osobi, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije.U slučaju značajnih poremedaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Opisi Hotela:
Hotel Vergina 3* gradski hotel koji se nalazi u centru Soluna. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomodnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, telefonom, friziderom. U sklopu hotela nalazi se bar, sala za doručak, Wi -Fi na na recepciji hotela, parking. Usluga: nodenje sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje). www.vergina-hotel.gr/site/index.php?lang=srp

Napomena za smeštaj:
U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogudnosti smeštaja u odabranom hotelu, može dodi do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu dete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Osiguranje:
Mogudnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 560 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) - osnovno osiguravajude pokride (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju ved prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomod Uniqa osiguranja).

Napomene:
U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.

Upozorenje:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Važno:
Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogudnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povradaja sredstava po osnovu tax free, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemogude putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogudnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,.... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeda na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može dodi do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja.

Važno obaveštenje:
- Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojedu situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogudnosti da utiče.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Napomena za raspored sedenja:Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizatora, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije

Mladost Turist


Hit ponude
Specijalne ponude

Specijalne ponude

Saznajte prvi
Promotivne akcije
Najpovoljnije ponude
1. maj

1. maj

Popularne prolećne ture
Atraktivne destinacije
Autobusom ili avionom
Metropole

Metropole

Svetske metropole
Turističke atrakcije
Nezaboravna putovanja
First minute

First minute

Popusti za rane uplate
Najbolje ponude
Top destinacije