Laponija - 9 dana

Laponija - 9 dana
Laponija - 9 dana
Laponija - 9 dana
Laponija - 9 dana
Laponija - 9 dana
Laponija - 9 dana
Laponija - 9 dana
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
1po osobi9 danasobanoćenje bez doručkaprevoz avionomdetaljnije
Laponija 2017.

Helskinki, Rovaniemi

9 dana, avio+takse+transferi+smeštaj+vodič

Polazak:

- 13.12.2017.
Idemo u veličanstvenu Laponiju, oblast koja se prostire duž arktičkog polarnog kruga i obuhvata nekoliko severnoevropskih država: Norvešku, Švedsku, Finsku i delom Rusiju. Okovana gotovo neprekidnim snežnim prekrivačem, predstavlja najseverniju tačku evropskog kontinenta. Krećemo iz Helsinkija, glavnog grada Finske i idemo ka Rovaniemiju, centralnim i najposećenijem delu Laponije koji ima oko 62 000 stanovnika i ujedno je glavni grad ove oblasti.
Helsinki Glavni grad Finske gde se šire područje grada prostire na oko 300 ostrva. Helsinki je grad sa najviše mobilnih telefona po stanovniku, a zanimljivo je da stopa nezaposlenosti iznosi samo 6,6%.

Plan i program puta:
1.dan: Sastanak grupe na aerodromu Nikola Tesla. Let za Helsinki sa presedanjima. Transfer do smeštaja. Slobodno vreme. Noćenje.
2.dan: Helsinki – glavni grad Finske. Fakultativno obilazimo grad: trg Senata na kome je protestantska katedrala, zgrade Univerziteta i Vlade, Pijačni trg, ruska Uspenska crkva, Parlament, Sibelijusov park, Olimpijski stadion gde su održane Olimpijske igre 1952 godine, koncertna dvorana ‘’Finlandia’’. Slobodno vreme. Noćenje.
3.dan: Napuštanje smeštaja. Slobodno vreme do leta za Rovaniemi. Transfer do smeštaja. Sa obzirom na to da se nalazimo u okviru polarnog kruga, ukoliko vremenske prilike dozvole imaćemo prilike da vidimo Auroru Borealis, nepredvidivu igru polarne svetlosti koja krasi noćno nebo u dugim zimskim noćima. Noćenje.
4.dan: Rovaniemi – glavni i kulturni centar Laponije. Leži u neposrednoj blizini polarnog kruga i odmor predstavlja jedinstveni miks urbanizma i prirode sa zanimljivim sadržajima. Spremamo se za niske temperature i noćenja uz veličanstvenu auroru borealis. Fakultativno razgledanje grada, poseta muzeju Artikum koji se nalazi u najlepšoj zgradi u gradu gde se nalazi naučni arktički centar i Pokrajinski muzej Laponije. Muzej prezentuje život, stanište, istoriju, običaje i kulturu stanovništva naseljenog severno od arktičkog kruga. Sjajno mesto za prvi kontakt ove mistične regije na samom severu Evrope. Slobodno vreme. Noćenje.
5.dan: Fakultativni izlet za Nacionalni park Lemmenjoki, sjajno mesto za sve ljubitelje prirodnih lepota, kao i za avanturiste. Imaćemo prilike da istinski uživamo u čarima oštre prirode. Noćenje.
6.dan: Fakultativni izlet za vožnju haski sankama kroz šumu i preko snežnih livada; odlazak u tradicionalnu finsku saunu. Slobodno vreme za uživanje u čarima prirode. Noćenje.
7. dan: Noćenje. Fakultativni izlet do bajkovitog sela Deda Mraza koji rado posećuju i odrasli i deca. Niz različitih objekata uklopljen je u celinu a ono što se najčešće posećuje kancelarija Deda Mraza, pošta gde se ostavljaju pisma sa željama, njegova radionica, snežni hotel, Božićna kuća, restorani i kafei. Odlazimo do linije polarnog kruga gde ćemo dobiti i sertifikat o njegovom prelasku. Povratak u smeštaj.
8.dan: Napuštanje smeštaja. Transfer do aerodroma i let do Helsinkija. Transfer do smeštaja. Noćenje.
9.dan: Napuštanje smeštaja i transfer do aerodroma. Let do Beograda sa presedanjima. Dolazak u Beograd. Kraj putovanja.
Polazak: 13.12.2017.
- U retkim slučajevima moguće je pomeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.

Smeštaj:
- Hostel je smeštajni kapacitet namenjen pre svega mladim ljudima, i svima onima kojima komfor nije na prvom mestu. Gostima je na raspolaganju loker, recepcija, kuhinja. Usluga je na bazi noćenja.

- Happy month cena: 990 eur
- First minute cena: 1090 eur
- Regularna cena: 1150eur
- Happy month cena važi za prijave do 10.10.2017.
- First minute cena važi za prijave do dva meseca pred put ili do popune mesta.

Cena aranžmana obuhvata:
- Avio prevoz na relaciji Beograd – Helsinki – Beograd
- Lokalni let na relaciji Helsinki – Rovaniemi - Helsinki
- Sve takse i transfere prema planu i programu puta
- Noćenja u hostelu u Helsinkiju u dvokrevetnim sobama
- Noćenja u hostelu u Rovaniemiju u višekrevetnim sobama
- Kompletnu organizaciju i vođenje puta

Cena aranžmana ne obuhvata:
- Fakultativne izlete i ulaznice za komplekse i kulturno-istorijske spomenike
- Međunarodno zdravstveno osiguranje
- Individualne troškove nastale za vreme trajanja aranžmana
- Zbog sve učestalijih provera u zemljama EU putnicima se preporučuje obavezno međunarodno putno osiguranje, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za nepredviđene okolnosti nastale tokom putovanja i putnik je dužan da plati sve novonastale troškove

Uslovi plaćanja:
- Sve uplate vrše se isključivo u dinarskoj protivrednosti po prodajenom kursu Vojvođanske na dan uplate i to: prilikom prijavljivanja plaća se 250€. Preostali deo plaća se najkasnije 6 nedelja pred put. Postoji opcija da se iznos od najviše 200€ plati najkasnije do 15 dana pred put u dinarskoj protivvrednosti.
- Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.

Prijavljivanje:
- Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen.
- Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom.
- Prijava je validna jedino uz uplatu avansa.
- Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mesec dana pred put.
- Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
- Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

Napomene:
Opšte napomene:
- Organizator putovanja je Jungle Travel sa licencom OTP 266/2010.
- Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
- Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
- Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i Opštim uslovima putovanja Jungle Travel-a.
- Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
- Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
- U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
- Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
- Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
- U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
- Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
- Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
- U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
- Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
- Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
- Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana
- Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
- Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
- Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
- Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
- Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
- Za ovaj aranžman primenjuju se Opšti uslovi putovanja uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:
- Organizator putovanja, Jungle Travel, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje. zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...).
- Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
- U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
- Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
- Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:
- Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
- Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
- Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
- Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
- Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.

Napomene u vezi sa vizama:
- Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
- Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
- Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
- Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
- Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
- U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Jungle Tribe

  prilikom kontakta pozovite se na
  Aladin putovanja
 • Telefon:
 • Aranžmani za Evropu:
  +381 11 240 0213
  Daleke destinacije:
  +381 11 407 6257
  Fax:
  +381 11 386 3841
 • Adresa:
 • Gospodar Jevremova 49, Beograd

  Poslovnice:
  Bulevar Oslobođenja 66, lokal 8, Novi Sad
  tel: +381 21 30 16 689
 • Website:
 • www.jungletribe.com

Hit ponude
Banje i wellness

Banje i wellness

Banjski turizam
Opuštanje u spa centrima
Odmor i dobra zabava
Nova godina

Nova godina

Hit destinacije
Romantičan ili party provod
Ispunite novogodišnje želje
Metropole

Metropole

Svetske metropole
Turističke atrakcije
Nezaboravna putovanja
Last minute

Last minute

Ne propustite
Popusti i do 30%